(Stand 01.09.2014)

Algemene voorwaarden van Hurco GmbH

Hier kunt u onze actuele algemene leveringsvoorwaardenn downloaden.

1. Toepasselijkheid

1.1 De leveringen, diensten en aanbiedingen van Hurco GmbH (hierna te noemen: Hurco) worden uitsluitend geleverd in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden. Deze zijn ook van toepassing zonder hernieuwde overeenkomst voor alle toekomstige zakelijke relaties.

1.2 Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs als de klant hiernaar verwijst in verband met zijn bestelling en Hurco dit niet tegenspreekt. Verbintenissen, aanvullende overeenkomsten en wijzigingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de wijziging van de vereiste schriftelijke vorm.

2. Orderbevestiging

2.1 Aanbiedingen van Hurco zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand met schriftelijke, per fax of e-mail verzonden orderbevestiging van Hurco, uiterlijk met aanvaarding van de levering door de klant of levering van de dienst door Hurco.

2.2 De inhoud en omvang van de leveringen en diensten die Hurco verschuldigd is, zijn uitsluitend gebaseerd op de orderbevestiging van Hurco.

3. Leveringen en diensten

3.1 Leverings- en dienstdata zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Hurco wordt in ieder geval alleen in gebreke geacht als de vertraging de verantwoordelijkheid is van Hurco, indien de dienst verschuldigd is en als de klant Hurco een redelijke verlengde deadline (van ten minste 6 weken) schriftelijk heeft gesteld zonder resultaat. Een overeengekomen levertijd wordt geacht te zijngehaald als het voorwerp van het contract tot aan het verstrijken van de vervaldatum respectievelijk de fabriek heeft verlaten of over zee is verzonden of als de verzendgereedheid aan de klant is medegedeeld.

3.2 Leverings- en dienstdata zullen redelijkerwijs worden verlengd voor Hurco in geval van storingen als gevolg van overmacht of andere obstakels waarvoor Hurco niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld verstoringen in de leveringen van leveranciers, stakingen, uitsluitingen, operationele storingen etc. Hurco behoudt zich het recht voor om het contract te ontbinden als de vertraging in levering en diensten veroorzaakt door dergelijke gebeurtenissen langer dan zes weken aanhoudt.

3.3 Het recht van de klant om schadevergoeding te vorderen voor verzuim en levering van diensten is uitgesloten in geval van lichte nalatigheid. Tenzij de vertraging in levering en diensten wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van het contract door Hurco, is de aansprakelijkheid beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade, echter tot een maximum van 5% van de leveringswaarde die wordt beïnvloed door de vertraging in de levering.3.4 Als de klant in gebreke blijft met het accepteren van de leveringen of diensten die door Hurco worden aangeboden of als hij niet met hem meewerkt, is hij verplicht om eventuele extra kosten of schade als gevolg van de vertraging of het verzuim om mee te werken te vergoeden.3.5 Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan indien redelijk voor de klant en kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

3.6 In elk geval is de verplichting van Hurco om de contractproducten af te leveren pas verschuldigd als de nodige publiekrechtelijke goedkeuringen, met name het Federal Export Office (BAFA) en het Amerikaanse ministerie van Handel (Office of Export Administration) beschikbaar zijn. De klant verbindt zich ertoe mee te werken aan de respectievelijke goedkeuringsprocedure en alle door hem gevraagde informatie te verstrekken die nodig is voor de export.

3.7 Als de klant van plan is om het object van aankoop te leasen of te huren, is Hurco niet verplicht om akkoord te gaan met het aangaan van de contractuele relatie door de leasinggever of verhuurder.

4. Produktwijzigingen

4.1 Hurco behoudt zich het recht voor om de producten te wijzigen, met name in de loop van verdere ontwikkelingen, op voorwaarde dat de overeengekomen prestatiegegevens worden bereikt of overschreden. Hurco is echter niet verplicht om dergelijke wijzigingen ook aan te passen aan reeds voltooide of geleverde producten.

4.2 Productwijzigingen dienen alleen aan de klant te worden medegedeeld als deze belangrijke wijzigingen zijn die van invloed kunnen zijn op het contractuele doel van het product.

5. Risico overdracht

5.1 Het risico wordt overgedragen aan de klant - zelfs bij deelleveringen - zodra het contractproduct is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of het magazijn van Hurco heeft verlaten met het oog op verzending. Elke overeengekomen afname moet onmiddellijk worden uitgevoerd op de afnamedatum of uiterlijk na de kennisgeving door Hurco van de bereidheid tot afname. De klant kan de afname alleen weigeren als er een wezenlijk defect is.

5.2 Indien verzending op verzoek van de klant of buiten schuld van Hurco wordt vertraagd, gaat het risico over op de klant met de kennisgeving van gereedheid voor verzending.

6. Onderzoek van goederen

6.1 De klant moet de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op volledigheid, overeenkomst met de leveringsdocumenten en vrij van gebreken. Als een schriftelijke klacht niet binnen vier dagen na de datum van de afleveringsbon wordt ingediend, worden de goederen geacht correct en volledig te zijn afgeleverd, tenzij dit een gebrek is dat tijdens de inspectie niet herkenbaar was.

6.2 Als de geleverde goederen herkenbare schade of tekorten vertonen, moet de klant dit bij ontvangst op het ontvangstbewijs van het transportbedrijf noteren. De notitie moet de schade of het tekort voldoende duidelijk aangeven (melding van schade overeenkomstig § 438 HGB).

7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

7.1 Bepalend zijn de prijzen zoals vermeld in de orderbevestiging van Hurco.

7.2 De prijzen zijn excl. BTW af magazijn Hurco. Een commerciële verpakking van de geleverde producten is inbegrepen in de prijzen. Andere ondersteunende diensten of kosten, met name vracht, worden afzonderlijk aan de klant gefactureerd.

7.3 Tenzij een kredietlimiet is toegekend en er geen verschillende betalingsregelingen zijn getroffen, zijn betalingen 14 dagen na facturering en inbedrijfstelling verschuldigd, inclusief verificatie van de belangrijkste functionele eenheden zonder enige aftrek. Facturering vindt plaats met levering. Als de klant de toegekende betalingstermijnen overschrijdt, wordt rente van 8% p.a. betaald zonder verdere kennisgeving na de vervaldatum. verschuldigd aan de aankoopprijs boven de toepasselijke basisrente van de Europese Centrale Bank. Het recht om verdere schade te claimen, blijft onverminderd van kracht.

7.4 Hurco is gerechtigd, ondanks tegengestelde bepalingen van de klant, betalingen op haar oudere schulden eerst te verrekenen. Indien kosten en rente reeds zijn ontstaan door ingebrekestelling, heeft Hurco het recht om de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de hoofdvordering.

7.5 De klant kan alleen compenseren met onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims.
De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen tegen tegenvorderingen op basis van dezelfde contractuele relatie.

7.6 Indien de betalingsvoorwaarden zonder rechtvaardiging afwijken, kan Hurco op elk moment vooruitbetaling of zekerheid vragen. Alle openstaande vorderingen, inclusief die waarvoor afbetalingstermijnen zijn overeengekomen, zijn onmiddellijk verschuldigd

7.7 Een aan de klant toegekende betalingstermijn vereist een voldoende beschikbare kredietlimiet voor elke individuele bestelling. Als de bestelling de beschikbare kredietlimiet overschrijdt, behoudt Hurco zich het recht voor om de resterende orderwaarde als vooruitbetaling te vragen. In geval van een latere wijziging in de kredietwaardigheid heeft Hurco het recht om af te wijken van de betalingsvoorwaarden, om vooruitbetaling of zekerheid te eisen en om het contract op te zeggen in geval van niet-nakoming.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De aangeleverde contractuele producten blijven eigendom van Hurco tot naleving van alle - ook toekomstige - claims uit het contract en bovendien van de gehele zakelijke relatie met de klant (gereserveerde goederen).

8.2 Een pand of zekerheidstransfer van gereserveerde goederen is niet toegestaan aan de klant. In geval van toegang van derden tot de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen of in het geval van de aanvraag tot opening van een insolventieprocedure over het vermogen van de klant, zal de klant het eigendom van Hurco aangeven en Hurco onmiddellijk schriftelijk informeren.

8.3 Artikelen die worden geleverd voor test- en demonstratiedoeleinden blijven eigendom van Hurco. De klant is verplicht om te zorgen voor een goede opslag en mag deze items alleen binnen het bereik van de overeenkomst gebruiken.

8.4 In geval van contractbreuk, met name wanbetaling, ook van andere en toekomstige leveringen of diensten van Hurco aan de klant, of in geval van aanwijzingen voor een verslechtering van de financiële omstandigheden, heeft Hurco het recht om de geleverde voorbehouden goederen terug te vorderen bij de klant.
De uitoefening van rechten uit het eigendomsvoorbehoud of een verzoek om overgave om enige andere reden wordt niet beschouwd als terugtrekking uit het contract.
Desalniettemin behoudt Hurco zich het recht voor om vorderingen tot schadevergoeding te doen gelden en zich terug te trekken uit het contract.
Alle kosten van retourzending en herstel zijn voor rekening van de klant.
Om deze rechten af te dwingen, kan Hurco de bedrijfsruimten van de klant betreden en de gereserveerde goederen blokkeren voor gebruik of de gereserveerde goederen overnemen of, in geval van doorverkoop, de overdracht eisen van de overlevering van de klant aan zijn klanten eisen.

8.5 De klant is verplicht de bewaarde goederen zorgvuldig te behandelen. De klant is in het bijzonder verplicht om de bewaarde goederen overeenkomstig de vervangingswaarde op de juiste wijze te verzekeren tegen alle in een handel gebruikelijke gevaren, met name schade als gevolg van brand, water, diefstal en andere schade. Op verzoek van Hurco moet het bewijs worden geleverd dat een verzekeringsovereenkomst is gesloten en moet de juiste premie worden betaald. Als de klant zijn verplichting om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten en bewijs te leveren ondanks een verzoek van Hurco met een aflossingsvrije periode van twee weken niet nakomt, heeft Hurco het recht het onderwerp van het contract terug te geven of het zelf te verzekeren op kosten van de klant.

8.6 Vorderingen uit hoofde van verzekeringen worden aan Hurco toegewezen totdat alle vorderingen van Hurco op de klant zijn voldaan.

8.7 Als de klant de geleverde contractuele producten in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkoopt, wijst de klant hierbij alle vorderingen toe voor het bedrag van het uiteindelijke factuurbedrag (inclusief btw) dat hem toekomt door de doorverkoop aan zijn klanten of aan derden, ongeacht of de geleverde contractproducten zijn doorverkocht zonder of na verwerking. Om deze claim te verzamelen, blijft de klant geautoriseerd, zelfs na de toewijzing. De macht van Hurco om de claim zelf te incasseren blijft onaangetast. Hurco stemt er echter mee in de claim niet te incasserenzolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten niet nakomt, is hij niet in gebreke en in het bijzonder is er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure ingediend of is de betaling stopgezet. Als dit het geval is, kan Hurco van de klant eisen dat hij Hurco op de hoogte stelt van de toegewezen claims en hun debiteuren, alle informatie verstrekken die nodig is voor het verzamelen, de bijbehorende documenten overhandigen en de debiteuren (derden) op de hoogte brengen van de opdracht.

8.8 De verwerking of transformatie van de geleverde contractproducten door de klant wordt altijd uitgevoerd voor Hurco.
Als de geleverde contractproducten worden verwerkt met andere niet-Hurco-artikelen, verwerft Hurco het mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de waarde van de geleverde contractproducten voor de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.
Overigens geldt hetzelfde voor de goederen die het resultaat zijn van de verwerking als voor het object van levering geleverd onder voorbehoud.

9. Gegevensverwerking

9.1 Binnen de Hurco-bedrijfsgroep worden bestellingen verwerkt door middel van automatische gegevensverwerking. De klant verleent hierbij uitdrukkelijk zijn goedkeuring aan de verwerking van gegevens waarvan Hurco kennis neemt tijdens de contractuele relaties en die noodzakelijk zijn voor de orderverwerking. De klant gaat ook akkoord met het gebruik door Hurco van dergelijke gegevens verkregen van de klant in verband met de zakelijke relatie met de klant, ook binnen de Hurco-bedrijfsgroep voor zakelijke doeleinden in de zin van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) .

9.2 Hurco behoudt zich het recht voor, met het oog op de kredietcontrole van de klant op bedrijfsinformatiedossiers of kredietverzekering, informatie te verkrijgen over de kredietwaardigheid van de klant en hen gegevens te verstrekken - beperkt tot gevallen van niet-conforme verwerking, bijvoorbeeld verzoek om betaling van een vordering in het geval van onbetwiste schuldvordering, gegeven executoriale titel, handhavingsmaatregelen - te melden. De overdracht van gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van Hurco te vrijwaren en de belangen van de klant die bescherming verdienen, worden niet aangetast. Daarbij zal Hurco de relevante gegevensbeschermingsregels naleven.

10. Garantie

10.1 Hurco garandeert in het kader van wettelijke bestemmingen met uitsluiting van alle verdere claims dat de contractuele producten vrij zijn van wezenlijke gebreken en geschikt zijn voor het gebruik volgens het contract of geschikt zijn voor normaal gebruik. De contractanten zijn zich ervan bewust dat het volgens de stand van de techniek niet mogelijk is om fouten in de software onder alle gebruiksomstandigheden uit te sluiten. Daarom is men het erover eens dat kleine tekortkomingen, die met name bestaan als de werking van het geleverde product slechts onbeduidend beperkt is, geen garantieclaims inleiden. Overigens zijn de contractanten het erover eens dat Hurco door reparatie van het contractonderwerp geen erkenning geeft van enige wettelijke verplichting en daarom zullen geen nieuwe garantietermijnen in gang worden gezet.

10.2 Uitgesloten van de garantie zijn met name defecten of schade die te wijten zijn aan: operationele slijtage, oneigenlijk gebruik, bedieningsfouten en verwijtbaar gedrag van de klant, werking met onjuist vermogen of spanning en aansluiting op ongeschikte stroombronnen, brand, bliksem, explosie of netwerk-gerelateerde overspanningen, vocht van welke aard dan ook, enz. De garantie zal ook ongeldig zijn als serienummers, typeaanduidingen of soortgelijke markeringen worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt en / of de klant reparaties / interventies uitvoert aan het onderwerp van het contract zelf of laat uitvoeren door derden.

10.3 Duidelijke gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld, d. h. moet schriftelijk worden gemeld zonder verwijtbare vertraging, maar uiterlijk binnen een week na ontvangst van de service / levering door de klant.
Voor verborgen gebreken zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.
Bovendien is de verjaringstermijn voor garantieclaims één jaar vanaf de overdracht van het contractproduct, waarbij dit niet afhankelijk is van het tijdstip van ingebruikname.

10.4 Als er een defect is, heeft Hurco de keuze tussen reparatie of vervanging.
Vervangen onderdelen worden het eigendom van Hurco.
Als de klant het leveringsartikel geheel of gedeeltelijk verkoopt van een contractueel overeengekomen installatieplaats naar een derde locatie, draagt de klant de extra kosten die daaruit voortvloeien, met name eventuele verdere reiskosten die Hurco maakt. Voor zover de aanvullende prestaties in het buitenland moeten plaatsvinden, draagt Hurco de transportkosten alleen tot de Duitse grens. De klant kan zich pas na twee keer mislukken. terugtrekken uit het verkoopcontract. Terugtrekking is echter uitgesloten als het gebrek slechts van ondergeschikt belang is (zie paragraaf 10.1).

10.5 Als het contractproduct een gebruikte machine is, is de garantie voor anderen dan duidelijke gebreken uitgesloten.

10.6 Hurco behoudt zich het recht voor om de klant afzonderlijk kosten aan te rekenen voor uitgaven in verband met het onderzoek van de contractproducten in het geval van een ongefundeerde klacht.

10.7 Als de klant om welke reden dan ook recht heeft op garantieclaims en het contractuele item binnen de garantie aan Hurco retourneert, moet hij een vergoeding betalen voor gebruik in een forfaitaire som van 0,05% van de nettoverkoopprijs per dag van feitelijk bezit voor de periode dat hij in het bezit van het contractuele item was.

10.8 Zolang Hurco het bestaan van eventuele gebreken niet schriftelijk erkent, heeft de klant niet het recht om een verrekening te verrekenen met betalingsverzoeken van Hurco of om een recht van retentie te doen gelden.

11. Diverse claims

11.1 Tenzij anders vermeld in de volgende bepalingen, zijn vorderingen tot schadevergoeding door de klant - ongeacht de juridische redenen - uitgesloten. Hurco is met name niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, winstderving of andere financiële verliezen van de klant.

11.2 Voor schade die niet voorkomt in het contractuele item is Hurco - op welke juridische gronden dan ook - alleen verantwoordelijk

  • in geval van opzet van Hurco en / of van assistenten,
  • in geval van grove nalatigheid van Hurco en / of van assistenten,
  • in geval van verwijtbaar letsel aan het leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van frauduleus verzwijgen van gebreken of uitdrukkelijke garantie voor de afwezigheid van bepaalde gebreken.
  • in geval van een verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

11.3 Indien de aansprakelijkheid van Hurco is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel in loondienst, werknemers, personeel, vertegenwoordigers en assistenten.

11.4 In het geval van schade aan eigendommen waarvoor Hurco verantwoordelijk is, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de dekking van de productaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Hurco. Hurco zal de klant in individuele gevallen op verzoek op de hoogte stellen van het overeenkomstige dekkingsbedrag. Overigens is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de schade die doorgaans te voorzien was op het moment dat het contract werd gesloten.

11.5 Schadeclaims, ongeacht de juridische reden en ongeacht de kwestie van schuld en kennis, verjaren na het verstrijken van twaalf maanden vanaf de levering van het contractproduct.

12. Industriële eigendomsrechten / Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Besturingssoftware: Partijen komen overeen dat de klant slechts een eeuwigdurende, niet-overdraagbare licentie op de geleverde software wordt verleend. Hurco is gerechtigd de verleende licentie in te trekken indien de klant deze gebruikt in strijd met het doel van de overeenkomst, in het bijzonder de software dupliceert, daaraan wijzigingen aanbrengt of doorgeeft aan derden. Voor zover de contractproducten bestemd zijn voor wederverkoop, draagt de klant voldoende zorg voor de naleving van deze licentievoorwaarden door zijn klanten. Hij moet elke contractbreuk door zijn klant onmiddellijk aan Hurco melden.

12.2 De klant mag de informatie over de contractuele producten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, handelsmerkrechten of andere octrooirechten niet verwijderen, wijzigen, dekken of op een andere manier manipuleren. De klant heeft het recht de verstrekte documentatie alleen voor commerciële doeleinden te vertalen na voorafgaande goedkeuring door Hurco.

12.3 Hurco behoudt het eigendom en de auteursrechten op de besturingssoftware, voorbeelden, kostenramingen, tekeningen en soortgelijke informatie van fysieke en ontastbare aard, ook in elektronische vorm; ze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden.
Hurco verbindt zich ertoe om informatie en documenten die door de klant als vertrouwelijk zijn aangemerkt alleen beschikbaar te stellen aan derden met zijn toestemming.

13. Export en re-export

13.1 Alle contractuele producten en technische knowhow worden geleverd door Hurco in overeenstemming met de momenteel geldende AWG / AWV / EU-verordening voor tweeërlei gebruik en de Amerikaanse exportregelgeving en zijn bedoeld voor gebruik in het land van levering dat met de klant is overeengekomen.
Als de klant voornemens is om gecontracteerde producten opnieuw te exporteren, moet hij voldoen aan de Amerikaanse, Europese en nationale exportregelgeving.
De wederuitvoer van contractproducten in strijd met deze bepalingen is verboden.

13.2 De klant moet zichzelf onafhankelijk informeren van de geldende voorschriften en verordeningen (Federal Export Office, 65760 Eschborn / Taunus of US Department of Commerce, Office of Export Administration, Washington D.C. 20230).
Ongeacht of de klant de eindbestemming van de geleverde contractproducten aangeeft, is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de vereiste goedkeuring van de relevante buitenlandse handelsautoriteiten te verkrijgen alvorens dergelijke producten te exporteren.
Hurco is niet verplicht om informatie te verstrekken in dit verband en aanvaardt geen garantie dat de contractproducten voldoen aan de desbetreffende exportvoorschriften.
De klant kan ook niet beweren dat Hurco de contractproducten aanpast aan de respectieve exportvoorschriften.

13.3 Elke overdracht van contractproducten door klanten aan derden, met of zonder de kennis van Hurco, vereist ook de overdracht van exportvergunningsvoorwaarden. De klant is volledig aansprakelijk voor het niet naleven van de relevante bepalingen

13.4 Zonder voorafgaande wettelijke goedkeuring is het de klant niet toegestaan om contractproducten rechtstreeks of onrechtstreeks over te dragen aan landen die onder Amerikaans embargo staan of natuurlijke of rechtspersonen van die landen, en natuurlijke personen of rechtspersonen die zijn vermeld op Amerikaanse, Europese of nationale verboden lijsten (bijvoorbeeld: "Specifiek aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen", "Entiteitenlijst", "geweigerde personenlijst") moeten worden afgeleverd.
Het is ook verboden om gecontracteerde producten te leveren aan natuurlijke of rechtspersonen die enig verband hebben met de ondersteuning, ontwikkeling, productie of het gebruik van chemische, biologische of nucleaire massavernietigingswapens.

14. Overdrachtsbelasting / omzetbelasting op de invoer

Een klant die buiten Duitsland is gevestigd, moet zich bij het verwerven van de contractproducten houden aan de voorschriften van de omzetbelasting / invoerbelasting van het betreffende economische gebied, met name om het btw-identificatienummer zonder verzoek te verstrekken en om de nodige informatie te verstrekken.
In geval van minachting moet de klant de daaruit voortvloeiende kosten / schade vergoeden.

15. Reserveonderdelen prijzen

De prijzen van reserveonderdelen zijn af Pliening zonder installatie-, vracht- of verzendkosten en verpakking.

16. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

16.1 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
Het Weense VN-verdrag (UNCITRAL) betreffende de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

16.2 Plaats van uitvoering en jurisdictie is München. Hurco heeft echter het recht om de klant te dagvaarden op elke andere bevoegde plaats van jurisdictie.

16.3 Mocht een van deze bepalingen - om welke reden dan ook - nietig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
Nietige bepalingen zijn onderworpen aan een geoorloofde regeling die zo dicht mogelijk bij hun economische of juridische doeleinden ligt.